Kuntavaalit 2021: Kaikki mitä sinun tulee tietää tämän vuoden kuntavaaleista

Päivitetty: 01.04.2021

Vedonlyönnillä on pitkä historia ja se on tunnettu jännityksenluoja monenlasten urheilutapahtumien yhteydessä. Politiikan maailmassa vedonlyönti ei kuitenkaan ole ollut läsnä niin vahvasti, ainakaan pitkään. Vuoden 2020 USA:n presidentinvaalien yhteydessä kirjoitettiin nimittäin jonkinlaista vedonlyöntihistoriaa, kun näihin koko maailmaa kutkuttaneisiin vaaleihin lyötiin ennätyksellinen määrä vetoja liikevaihdolla mitattuna. On politiikasta lyöty vetoa aiemminkin, mutta nyt ilmiö oli syntynyt – Politiikkavedonlyönti.

Vuonna 2021 Suomessa tullaan käymään poikkeuksellisen mielenkiintoiset Kuntavaalit. Suomen poliittinen kenttä on murroksessa ja tulevien kuntavaalien uskotaan antavan ensimmäiset selkeät ennusmerkit seuraavien Eduskuntavaalien ennakkoasetelmista ja jopa presidentinvaaleista, joten kiinnostus kuntavaaleja kohtaan on kova.

 • Tästä pääset päivittyvään artikeliin kuntavaalikerrointen kehityksestä.

Kuntavaalit Suomessa

Suomen perustuslaissa, kuntalaissa sekä vaalilaissa järjestetään kuntavaaleista ja niiden järjestämisestä. Myös Ahvenanmaalla järjestetään kuntavaalit, joista säädetään maakunnan omassa lainsäädännössä.

Suomen kuntien ja kaupunkien valtuustot valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Vaalien järjestysajankohta on joka neljäs vuosi, nykyisin huhtikuussa. Vuoden 2021 saakka kuntavaalit käytiin lokakuussa, jolloin valtuuston toimikauden alku ajoittui vuoden alkuun. Nykyisellä mallilla, jossa kuntavaalit käydään huhtikuussa, on valtuustojen toimikauden alku kesäkuussa. Koska vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin huhtikuusta kesäkuulle, aloittavat uudet valtuustot toimikautensa elokuussa.

info ikoni

Miksi kuntavaalit järjestetään?

Kuntavaaleissa, joita aiemmin kutsuttiin kunnallisvaaleiksi, valitaan kuntien ja kaupunkien valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut. Valein valitut valtuutetut ovat osana päättämässä kunnan tai kaupungin asioista asukkaiden edustajina. Kuntavaalit järjestetään siis siksi, että kunnan tai kaupungin asukkaat pääsevät valitsemaan edustajansa valtuustoihin.

Suomessa kuntavaalit tulee järjestää perustuslain, kuntalain sekä vaalilainkin puitteissa. Ahvenanmaata koskee oma, aiheeseen liittyvä lainsäädäntönsä. Siispä, kuntavaalit tulee järjestää lainkin mukaan.  

Mitä kuntavaaleissa valitaan?

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kaupunkien ja kuntien valtuustoihin. Osassa kaupungeista, kuten Helsingissä, Turussa ja Tampereella samoilla vaaleilla valitaan myös kaupungin Pormestari. Näissä kaupungeissa, joissa valitaan Kuntavaalien tuloksen perusteella uusi Pormestari eniten äänien saaneen puoleen ehdokkaista, kutsutaan paikallisesti monesti Pormestarivaaleiksi.

Pääasiassa kuntavaaleissa valitaan siis valtuutettuja edustamaan kunnan tai kaupungin asukkaita. Koska kuntia on yhdistetty kuntavaalien historiassa ja kuntien määrä on pudonnut jopa 445:stä 295:een, on myös valtuutettujen määrä pudonnut 90-luvulta lähtien jokaisissa vaaleissa. Kun 80-luvulla valtuutettuja oli lähes 13 000, valittiin vuonna 2017 vain 8 999 valtuutettua.

Kunnanvaltuuston jäsenet 2021 ennen vaaleja

Pormestarin valinta kuntavaaleissa

Suomen seitsemässä pormestarikunnassa uusi pormestari valitaan aina kuntavaalien aikaan. Uusi valtusto valitsee pormestarin suurimman kannatuksen saaneen puolueen joukosta. Koska kyseessä on valtuustovaalit, ovat äänestäjät jo antaneet äänensä ehdokkaalle, joka ajaa juuri heille tärkeitä asioita. Tästä syystä valtuuston valitsema pormestarikin yleensä heijastaa suurimman äänestäjämäärän arvoja.

Tulevan pormestarin valinta korostuu kuntavaalikampanjoinnissa vaihtelevasti. Helsingissä pormestarin valinta on ollut voimakkaasti esillä. Siellä pormestarikysymys sähköisti vaaleja myös 2017 ja nosti äänestysaktiivisuutta merkittävästi. Myös Tampereella äänestysaktiivisuus nousi selvästi, vaikka pormestarikysymys ei korostunut samoin kuin Helsingissä.

Pormestarimalli voi suosia suuria puolueita siinä mielessä, että kuntalaiset haluavat edesauttaa oman pormestarisuosikkinsa valitsemista ja näin ollen äänestävät suurimpia puolueita kuntavaaleissa. Äänestäjät tietävät, että realistiset mahdollisuudet ovat vain suurimmilla puolueilla tai ryhmittymillä. Toisaalta vuoden 2017 kuntavaaleissa nähtiin, että myös useiden pormestarimallia soveltavien kuntien poliittisissa voimasuhteissa tapahtui muutoksia ja myös pienet puolueet saivat edustajan valtuustoon, joissain tapauksissa jopa aiempaa useamman.

Kuntavaalit ovat tärkeä osa demokratiaa

Kuntavaalien tärkeys voi joskus nousta tapetille. Kysymykseen, miksi kuntavaalit ovat tärkeät, voidaan vastata lyhyesti niin, että ne ovat erittäin tärkeä osa Suomalaista demokratiaa. Kuntavaalit mahdollistavat vahvan paikallisen sopimisen sekä päätöksenteon. Kuntavaaleissa ehdokkaat, joista lopulta valitaan valtuutetut, ovat lähellä asioita ja aiheita, joista he puhuvat. Paikallisuus ja konkretia näkyvätkin erityisesti näissä vaaleissa.

Vaalitapa kuntavaaleissa

Kuntavaalien tulokset lasketaan D’Hondtin menetelmällä, vaalipiireittäin. Vaalitapa on siis kuntavaaleissa sama kuin eduskuntavaaleissakin. Kuntavaaleissa vaalipiireinä ovat kunnat ja ehdokkaina kunnan asukkaat. Ahvenanmaata koskevat maakunnan omat säännökset, joiden mukaan kunnallisvaalit toimitetaan siellä. Ahvenamaalla kunnallisvaalit toimitetaan samaan aikaan maakuntavaalien kanssa.


Äänestyslipuke pudotetaan uurnaan

Kuinka usein kuntavaalit järjestetään?

Kuntavaalit järjestetään aina neljän vuoden välein, samoin kuin Eduskuntavaalitkin. Ne on järjestetty neljän vuoden välein vuodesta 1956 alkaen, niin että ensimmäinen neljävuotiskausi oli 1956-1960. Sitä ennen vaalit oli määritetty pidettävän kolmen vuoden välein.

Kuntavaalien päivämäärää ei ole määrätty, vaan ne järjestetään aina huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Koska pääsiäinen voi osua samaan ajankohtaan, siirretään vaaleja aiemmaksi.

Milloin kuntavaalit järjestetään?

Vuoden 2021 kuntavaalien äänestyspäivä on 13. kesäkuuta. Ennakkoäänestys umpeutuu vajaata viikkoa ennen äänestyspäivää, eli 8.6.2021. Ulkomailla äänestävät suomalaiset pääsevät äänestämään kuntavaaleissa 2.-5.6.2021.  

Kuntavaalien ennakkoäänestys

Kuten vaaleista ja äänestyksestä yleensä, myös ennakkoäänestyksestä säädetään vaalilaissa. Ennakkoäänestys on käytössä myös kuntavaaleissa ja se toimitetaan ennen varsinaista äänestyspäivää. Kotimaassa ennakkoäänestys aloitetaan keskiviikkona 26. toukokuuta ja se kestää aina 8. kesäkuuta asti. Ulkomailla voi äänestää ennakkoon 2.-6. kesäkuuta välisenä aikana.

Ennakkoon voi äänestää jokainen äänioikeutettu niin halutessaan, eikä sille tarvitse esittää erillistä syytä. Myös ulkomailla voi osallistua ennakkoäänestykseen, ennakkoäänestyspäivien puitteissa tietenkin.

Ennakkoäänestykselle on asetettu tietyt paikat, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Näiden paikkojen aukioloajat voivat vaihdella, joten niistä kannattaa ottaa selvää jos aikoo äänestää ennakkoon.

kuntavaalien tulokset

2021 Kuntavaalien tulokset tullaan vahvistamaan 16.6.2021. Valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021


Suomen kartta ja kompassi

Kuntavaalien vaalipiirit

Kuntavaaleissa voi äänestää ainoastaan oman vaalipiirinsä ehdokasta. Vaalipiirejä ovat kunniksi luetut alueet Suomessa, myös Ahvenanmaan maakunnassa. Yhteensä Manner-Suomesta löytyy 293 vaalipiiriä ja Ahvenanmaalta puolestaan 16. Yhteenlaskettuna kuntavaalien vaalipiirejä on 309 ja näiden piirien ehdokkaista valitaan yhteensä 9000 ehdokasta kunnan- ja kaupunginvaltuustoihin.

Ehdokkaat kuntavaaleissa

Kuntavaaleissa vuonna 2017 oli yhteensä 33 618 ehdokasta. Vuoden 2021 Kuntavaalien ehdokasmäärä tullee asettumaan samalla tasolle, joskin ennusmerkit näyttävät pitkästä aikaa pientä kasvua. Kasvava ehdokasmäärä kielii vaalien merkityksellisyydestä.

Vuoden 2017 Kuntavaalien ehdokasasettelu

 • Vuoden 2017 Kuntavaaleissa ehdokasasettelu näytti tilastokeskuksen mukaan tältä:
 • Rekisteröidyistä puolueista 15 asetti ehdokkaita vuoden 2017 kuntavaaleissa.
 • Kaikkiaan kuntavaaliehdokkaita Manner-Suomen 295 kunnassa oli 33 618,
 •  Valitsijayhdistykset ympäri Suomen asettivat yhteensä 805 ehdokasta
 • Kuntavaalien ehdokasmäärä väheni vuoden 2013 kunnallisvaaleista 3 506 ehdokkaalla ( eli 9,4 prosenttia)
 • Ehdokkaista miehiä oli 20 207 ja naisia 13 411
 • Ehdokkaista 6 669 oli jo valtuustossa toimivia kunnanvaltuutettuja
 • 162 ehdokkaista oli istuvia kansanedustajia
 • Ehdokkaista neljä oli europarlamentaarikkoja
 • Puolueista eniten ehdokkaita vuoden 2017 kuntavaaleihin asetti Suomen keskusta, 7 461 ehdokasta, ja vähiten Suomen eläinoikeuspuolue, 15 ehdokasta.
sininen info ikoni

Valitsijayhdistykset ja valitsijayhdistysten ehdokkaat kuntavaaleissa

Jos haluat asettua ehdolle kuntavaaleissa, mutta et kuitenkaan lyöttäytyä olemassa olevan puolueen riveihin, tulee sinun tai ehdokkuuttasi kannattavien perustaa valitsijayhdistys. Valitsijayhdistyksen voi perustaa, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Mukaan lähtee vähintään 10 samassa kunnassa äänioikeutettua henkilöä (jos kyseessä on hyvin pieni kunta, on vaatimus pienempi)
 • Valitsijayhdistys on laatinut perustamisasiakirjan, jossa näkyy ehdokkaan nimi, kannattajien nimet, syntymäaika sekä allekirjoitus.

Valitsijayhdistys tarvitsee vaaliasiamiehen, jonka tulee toimittaa valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Vaaliasiamiehenä voi toimia myös ehdokas itse, mutta kaikissa tapauksissa valitsijamiehelle on oltava myös varamies.  

Ennuste – Mitä kuntavaaleissa tulee tapahtumaan?

Olemme Betssonilla meritoituneet Pohjoismaisena politiikkavedonlyönnin edelläkävijänä. Tästä esimerkkinä ovat muun muassa vuoden 2019 eduskuntavaalit, joissa annoimme ensimmäisenä arvion tulevista 200 kansanedustajasta. Vaikka ennuste annettiin ensimmäisenä, oli se tarkin verrattuna moniin gallupeja tekeviin yrityksiin. Betssonin vaaliennuste perustui ja perustuu ammattitaitoiseen analyysiin, jonka tekevät pitkänlinjan ammattilaiset sekä politiikkaa läheltä tarkkailevat henkilöt. 

Kuntavaalien kertoimet kertoimet tehdään juuri näiden analyysien perusteella. Ajankohtaisimmat kertoimet löytyvät tetysti kuntavaalivedonlyöntisivultamme

Päivitämme lähestyvien Kuntavaalien ennustetta viikoittain myös kerroinseurannassamme.

Kuntavaalien teemat 2021

Kuntavaalien 2021 tärkein teema on laajasti ilmaistuna kestävyys. Vaaliteemoina uskotaan olevan isot kysymykset, kuten ilmastonmuutos sekä maahanmuutto, joista onkin keskusteltu paljon niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. Laajempien teemojen lisäksi uskotaan, että teemooina ovat myös kuntalaisten arkeen liittyvät asiat, kuten paikalliset palvelut ja kuntatalous.

Suurissa kaupungeissa näkyy todennäköisesti konservatiivisten ja liberaalien arvojen välinen keskustelu, joka on ollut pinnalla jo pidemmän aikaa.

Kuntavaaleissa nousee varmasti selkeästi esiin digitalisaatio ja se painaakin vaakakupissa varmasti yhä enemmän. Selkeän etulyöntiaseman saavat ne ehdokkaat, jotka pystyvät kampanjoimaan verkossa joustavasti ja tavoittamaan sujuvasti laajan joukon ihmisiä.


Kuntavaaliuutiset

Pyrimme Betssonilla tarjoamaan ajankohtaista ja informatiivista uutisointia tulevien kuntavaalien tilanteen kehittymisestä ja ennusteesta. Ennusteita ja analyysejamme ohjaa tieto sekä tietysti puhdas matematiikka, joten puolueellisuuteen emme kallistu.

Perinteisten uutiskanavien lisäksi puolueet itse tuottavat paljon sisältöä ja informaatiota, jota sitäkin kannattaa seurata, vaikka se onkin värittynyttä, eikä tarjoa puolueetonta sisältöä.

kuntavaalit vai kunnallisvaalit?

Kuntavaaleja kutsuttiin aiemmin kunnallisvaaleiksi, mutta kun uusi kuntalaki tuli voimaan vuonna 1995, on näitä vaalejakin alettu kustua lyhyemmällä nimityksellä joka sopiikin ehkä paremmin nykykieleen. Aiemmin kuntalaki oli siis nimeltään kunnallislaki.

Jos pohditaan, kuinka sana kuntavaalit on muodostunut, voidaan ajatella, että se viittaa kuntaa tai kuntia koskeviin vaaleihin. Eduskuntavaalit-sanassa on toki erilainen synty, viitataanhan siinä vaaleihin, joissa valitaan eduskuntaan.

Kunnallis- tai kuntavaaleissa valitaan kunnanvaltuutetut, jotka muodostavat kunnanvaltuuston. Kunnilla on myös kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja kunnantalo. Kaupunkikunnissa vastaavia nimityksiä ovat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja kaupungintalo. Silti kaupungeissakin järjestetään kunnallisvaalit eikä kaupunkivaaleja.

Kuntavaalien historia – 1800-luvulta tähän päivään

Kuntavaalien historia juontaa juurensa aina 1800-luvulle asti. Mikään aivan uusi vaali ei siis ole kyseessä – ovathan vaalit vanhemmat kuin Suomen itsenäinen valtio! Seuraavaksi tutustummekin aikajanan muodossa kuntavaalien historiaan.

1873 – Suomen suurruhtinaskunnassa aseetaan uusi kunnallisasetus. Kuntalaiset saivat yhteiset oikeudet ja velvollisuudet ja ehdokkaaksi sai asettua yli 25-vuotias, miespuolinen kuntalainen. Äänioikeus riippui maksetusta veroäyristä, yhtäläiseen äänioikeuteen oli siis vielä matkaa.

1917 – Uusi kunnallisvaalilaki hyväksytään ja sen myötä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on taattu kaikille.

1918-1919 – Ensimmäiset uuteen kunnallisvaalilakiin perustuvat kunnallisvaalit järjestetään.

1925 – Kunnallisvaalilaki muuttuu ja koko valtuusto valitaan tästä eteenpäin yhdellä kertaa, ei siis enää niin, että kolmannes valtuustosta vaihtuu vuosittain.

1930 – Uudet kunnallisvaalit määrätään pidettäväksi oikeistoradikaalin toiminnan seurauksena.

1936 – Kunnallisvaalivuosi, jonka vaaleissa valitut edustajat istuivat valtuustossa yhdeksän vuotta. Sotien takia vaaleja jouduttiin lykkäämään.

1945 – Vuosi, jolloin kuntavaalit voitiin jälleen järjestää. Edusukunta kuitenkin päätti, että uudet valtuustot toimivat vain kaksi vuotta.

1955 – Kunnallisvaalikausi pidennetään neljään vuoteen eduskunnan päätöksellä.

1956 – Ensimmäiset kunnallisvaalit, joissa valitut valtuustot istuvat neljän vuoden toimikauden ajan.

1990 – Eduskunta päättää kunnallisvaalien muuttamisesta yksipäiväisiksi.

1992 – Ensimmäiset yksipäiväiset kunnallisvaalit järjestetään.

1995 – Kunnallisvaalilaki muuttuu kuntavaalilaiksi.  


Betsson tarjoaa kohteet ja kertoimet lukuisiin politiikan sekä viihteen kertoimiin urheiluvedonlyönnin lisäksi. Eikä tässä tietenkään ole vielä kaikki, vaan Betssonilta löytyy myös täyden palvelun casino, josta löytyy suosikkipeli jokaiselle.